Y Ffordd mae ein Gwasanaethau’n Gweithio

YMGYNGHORIAD CYCHWYNNOL

Mae ein hymgynghoriad cychwynnol yn cynnwys;

 • Holiadur manwl i warcheidwaid anifeiliaid anwes ei gwblhau i roi gwybodaeth gefndirol (cliciwch ar y botwm Holiadur Ymddygiad Ci i’w weld isod)
 • Ymgynghoriad 2 – 3 awr trwy Zoom i drafod yr ymddygiad problemus a/neu nodau hyfforddi
 • Cylchlythyr misol gydag erthyglau, dolenni, cynhyrchion a digwyddiadau diddorol (mae angen i chi danysgrifio i dderbyn hwn)
 • Blaenoriaeth i gael mynediad at ein digwyddiadau cyn iddynt fynd yn gyhoeddus drwy’r cylchlythyr misol
 • Mynediad at lawer o wybodaeth sy’n berthnasol i les cyffredinol eich anifail anwes
 • Mae teithio o fewn 15 milltir i SY25 6EJ wedi’i gynnwys ar gyfer ymweliadau cartref
 • Mae gostyngiad o 15% ar gael i siaradwyr Cymraeg sy’n barod i adael i mi ymarfer fy Nghymraeg ychydig yn ystod ymgynghoriad

APWYNTIADAU DILYNOL

Yn dilyn yr ymgynghoriad cychwynnol, cynigiaf ostyngiad ar becyn hyfforddiant pan archebir blociau o 4 sesiwn ar ein safle, yn ddelfrydol gyda thuag wythnos rhyngddyn nhw. Rhaid cymryd gwersi gostyngol o fewn 2 fis i’w prynu.

How Our Services Work

INITIAL CONSULTATION

Our initial consultation includes;

 • A detailed questionnaire for pet guardians to complete to provide background information (please click Canine Behaviour Questionnaire button to view below)
 • 2 – 3 hour consultation by Zoom to discuss the problem behaviour and/or training goals
 • A monthly newsletter with interesting articles, links, products and events (you need to subscribe to receive this)
 • Priority access to our events before they go public via the monthly newsletter
 • Access to lots of information relevant to your pet’s overall well being
 • Travel within 15 miles of SY25 6EJ is included for home visits
 • A 15% discount is available to Welsh speakers who are willing to let me practise my Welsh a little during a consultation

SUBSEQUENT APPOINTMENTS

Following the initial consultation, I offer a training package discount when booked in blocks of 4 sessions at our premises, ideally taken about a week apart. Discounted lessons must be taken within 2 months of purchase.

Cysylltwch

I archebu apwyntiadau dilynol, cliciwch ar y botwm isod.

Ar gyfer ymgynghoriadau cychwynnol, dechreuwch drwy lenwi ein Holiadur Ymddygiad (cliciwch y botwm isod).

Get in Touch

For initial consultations, please begin by filling out our Behaviour Questionnaire (click button below).

To book subsequent appointments, please click on the button below

For initial consultations, please fill out our Behaviour Questionnaire (click button below). As soon as we receive this, we will contact you to organise the first appointment.

Our Prices

Weekdays
Tues-Fri,
Before 6pm
Evenings & Weekends
After 6pm,
& Saturday
Ymgynghoriad Cychwynnol – trwy Zoom, gan gynnwys anfon nodiadau manwl ar ôl yr ymgynghoriad
Initial Consultation
- by Zoom, including detailed notes sent after the consultation
£140.00
£170.00
Apwyntiadau dilynol ar ein safle*
Subsequent Appointments at our premises*
£40.00
per hour
£50.00
per hour
Apwyntiadau dilynol ar ein safle*
(pan delir am 4+ ymgynghoriad ymlaen llaw)
Subsequent Appointments at our premises*
(when 4+ consults paid in advance)
£35.00
per hour
£45.00
per hour
Apwyntiadau Dilynol – ymweliad cartref (teithio yn ychwanegol, gweler isod)
Subsequent Appointments – home visit (travel extra, see below)
£45.00
per hour
£55.00
per hour
Individual Training Walk with Client – (weekdays only)(travel extra, see below)
Taith Gerdded Hyfforddi Unigol gyda Chleient – (dyddiau'r wythnos yn unig) (teithio ychwanegol, gweler isod)
£35.00
per hour
-
Travel over a 15 mile radius of SY25 6EJ
(according to Google maps time estimate)
Teithio dros radiws o 15 milltir o SY25 6EJ
(yn ôl amcangyfrif amser mapiau Google)
£7.00 per
15 minutes
£7.00 per
15 minutes