Fel aelod achrededig llawn o Gymdeithas INTODogs (www.intodogs.org) rwy’n gallu arddangos y symbol hwn.

Edrychwch ar wefan y siarter i weld pa sicrwydd y mae’r symbol hwn yn ei gynnig www.ukdogcharter.org

As a full accredited member of The Association of INTODogs (www.intodogs.org) I am able to display this symbol.

Please check out the charter website to see what assurances this symbol brings www.ukdogcharter.org

Rydym hefyd yn falch o fod yn aelodau o’r canlynol ac yn falch o allu cydweithio gyda hwy:

We are also proud to be members of and work with the following:

WE’RE CURRENTLY IN THE PROCESS OF TRANSLATING OUR WEBSITE TO BE AVAILABLE IN WELSH & ENGLISH.
PLEASE BEAR WITH US WHILST WE WORK THROUGH THE SITE.

Dog training near Evesham Cheltenham and Tewkesbury

Mae Gelert Behaviour Training yn gwmni annibynnol sy’n cynnig cefnogaeth i anifeiliaid a’u rhoddwyr gofal gyda heriau ymddygiadol, emosiynol, corfforol ac oedran yn ogystal â chanllawiau ar faeth sy’n briodol i rywogaethau.

Gelert Behaviour Training is an independent company offering support to animals and their caregivers with behavioural, emotional, physical and age-related challenges as well as guidance on species appropriate nutrition.

Sut Gallwn Ni Helpu

Rydym yn eich dysgu i hyfforddi drwy ddefnyddio dulliau gwyddonol modern sy’n garedig i’ch ci, yn hwyl i chi a’ch ci ac yn effeithiol.  Mae gennyn ni ymagwedd holistig at les cyffredinol eich ci a chewch help gennym i wneud y dewisiadau gorau posibl ar ran eich ci anwes i hybu ei iechyd.

Mae pobl yn aml yn gofyn i ni helpu gydag ymddygiad “problemus” (mae rhestr isod o rai enghreifftiau cyffredin) ond mae’n llawer gwell gennym gydweithio â chi a’ch ci newydd i atal unrhyw un o’r pethau hyn rhag digwydd. Cyntaf i gyd y gallwn eich dysgu sut i ddeall a chyfathrebu â’ch ci, hawsaf i gyd y bydd bywyd i chi ac i’r ci!

Hoffem bwysleisio mai eich dysgu CHI wnawn ni, er mwyn i chithau gefnogi’ch anifail anwes am byth, a’r nod yn hyn o beth yw eich grymuso i wneud penderfyniadau da drwy gydol bywyd eich ci.

How We Can Help

We teach you to train using modern scientific methods which are kind to your pet, fun for you AND your pet and are effective.  We take an holistic approach to your pet’s overall wellbeing and help you to make the best choices you can on behalf of your pet to promote their health.

We are frequently asked to help with “problem” behaviours (there’s a list further down of some common examples) but we much prefer to work with you and a new pet to avoid any of these things happening. The earlier we teach you how to understand and communicate with your pet, the easier life is for you and them!

We’d like to emphasise that we teach YOU what to do, so you can support your pet forever, and our goal is to empower you to make good decisions throughout your pet’s life.

Ein Gwasanaethau

Rydym yn cynnig ymgynghoriadau un-i-un yn bersonol neu ar-lein i fynd i’r afael ag ymddygiad problemus, gan lunio cynllun rheoli i ddechrau i’ch cadw i gyd yn ddiogel tra byddwch chi a’ch ci yn dysgu. Weithiau, mae hyn yn golygu diogel rhag niwed, ond yn amlach na hynny, diogel rhag dysgu pethau a allai greu problem i chi neu’ch ci yn nes ymlaen. Nesaf, byddwn yn llunio cynllun ar gyfer y dyfodol a’ch helpu i’w roi ar waith drwy ddysgu’r sgiliau unigol amrywiol y bydd arnoch chi a’ch ci eu hangen i gyd-fyw’n hapus ac yn iach.

Rydym yn cynnig hyfforddiant unigol gyda’ch ci ar ein safle ni, neu yn eu hamgylchedd arferol (gallai hynny olygu’ch cartref chi neu allan am dro, gan ddibynnu pa ymddygiad rydyn ni’n ei hyfforddi). Mae gennym ni’r cyfleusterau i ymarfer sgiliau ym mhresenoldeb anifeiliaid eraill (cŵn fel arfer) ar bellter diogel sy’n gyfforddus i’ch ci. Erbyn hyn, rydym yn gallu cynnig hyfforddiant preswyl i chi a’ch ci gyda’ch gilydd hefyd.

Our Services

We offer one-to-one consultations in person or on line to address problem behaviours, initially forming a management plan to keep you all safe whilst you and your pet are learning. Sometimes, this means safe from harm, but more often, safe from learning things which may later be a problem to either you or your pet.  Next we make a plan for the future which we then help you to implement by teaching the various individual skills you and your pet need to coexist happily and healthily.

We offer individual training with your pet at our premises, or in their normal environment (it could be at your home or on a walk, depending on what behaviours we are training). We have the facilities to practise skills in the presence of other animals (usually dogs) safely at a distance your dog is comfortable with. We can also now offer residential training for you and your dog together.

Gwasanaethau

 • Paratoi ymlaen llaw cyn i’r ci bach gyrraedd
 • Paratoi ymlaen llaw cyn i gi achub neu gi “ail law” gyrraedd
 • Hyfforddi cŵn bach (y pwysicaf oll!)
 • Cymorth adsefydlu i gŵn achub
 • Dysgu plant am ddiogelwch o amgylch cŵn
 • Dysgu plant am hyfforddi anifeiliaid

Training Services

 • Advance preparation for a puppy arriving
 • Advance preparation for a rescue or “second hand” pet arriving
 • Puppy training (the most important!)
 • Rehabilitation support for rescue dogs
 • Teaching for children about safety around dogs
 • Teaching for children about training animals

Gwasanaethau arbenigol

 • Cymorth i gŵn sy’n adweithio (ac, yn hanfodol ddigon, i’w pobol nhw)
 • Hyfforddiant arbenigol i gŵn sy’n anghyfforddus wrth gael eu trin a’u trafod, fel cymhennu, pigiadau, archwiliadau milfeddygol
 • Cadw cwmni ar ymweliadau â’r milfeddyg
 • Dysgu sut i helpu ci sy’n heneiddio i gynnal ansawdd bywyd gwych
 • Cymorth ymarferol ar ddiwedd bywyd eich anifail anwes, ac wedyn

Specialist Services

 • Support for reactive dogs (and, vitally, their humans)
 • Specialised training for dogs who are uncomfortable with husbandry procedures such as grooming, injections, veterinary examinations
 • Accompanied vet visits
 • Teaching how to help an aging pet maintain a great quality of life
 • Practical support at and after the end of your pet’s life

Ymddygiad Problemus Cyffredin rydym yn Gweithio arnyn nhw

 • Cyfarth
 • Anhwylderau gwahanu
 • Erlid da byw
 • Diffyg ymateb pan fyddwch yn galw
 • Cnoi
 • Tynnu ar y tennyn
 • Hyfforddiant glanweithdra
 • Anhwylderau sy’n gysylltiedig ag oedran (CCD)
 • Cyflwyno anifeiliaid anwes newydd
 • Ymddangos yn ymosodol ar y tennyn
 • Ofnusrwydd
 • Brathu

Common Problem Behaviours We Work With

 • Barking
 • Separation disorders
 • Livestock chasing
 • Poor/absent recall
 • Chewing
 • Pulling when on the lead
 • Loss of house training
 • Age related disorders (CCD)
 • Introducing new pets
 • Appearing aggressive on lead
 • Fearfulness
 • Biting