Dog training near Evesham Cheltenham and Tewkesbury

Pwy Ydym Ni?

Sefydlwyd Gelert Behaviour Training gen i, Morag Sutherland, yn 2004 yn Swydd Buckingham. Symudais i Swydd Gaerwrangon yn 2012, lle cwrddais âLiz Lannie, Nyrs Filfeddygol arall. Yn fuan gwelsom fod y ddwy ohonom yn rhannu’r un diddordeb mewn ymddygiad a hyfforddiant (ac yn rhannu’r un math o hiwmor hefyd!) ac mi wahoddais Liz i weithio o dan enw Gelert hefyd.  Rydym bellach wedi’n lleoli yng Ngorllewin Cymru, mewn lle heddychlon a phreifat, sy’n berffaith ar gyfer gweithio gyda chŵn sy’n cael trafferth mewn amgylchedd prysur.

Who We Are

Gelert Behaviour Training was set up by myself, Morag Sutherland, in 2004 in Buckinghamshire before moving to Worcestershire in 2012, where I met Liz Lannie, another Veterinary Nurse. We soon discovered a common interest in behaviour and training (and share a similar daft sense of humour!) and I invited Liz to work under the Gelert name too.  We’re now based in West Wales, in a peaceful and private setting, perfect for working with dogs who struggle in a busy environment.

Morag Sutherland

Rwy’n ystyried fy hun yn gyntaf fel “cyfieithydd” ar gyfer yr anifail anwes y gofynnir i mi ei helpu ac yn athrawes ar gyfer y bobl. Rwy’n Nyrs Filfeddygol Gofrestredig, (sy’n bwysig gan fod problemau iechyd yn aml yn gysylltiedig ag ymddygiad anifeiliaid) ac rwyf wedi bod yn aelod o’r Gymdeithas Hyfforddwyr Cŵn Anwes (DU) ers 2003 ac asesydd i ddarpar aelodau newydd ers 2016.  Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael fy derbyn yn aelod o Gymdeithas INTO Dogs ym mis Mai 2019 gan fod ethos y sefydliad hwn mor debyg i f’un i.

Yn 2017, gofynnwyd i mi fod yn Hyfforddwr Awdurdodedig ar gyfer grŵp Facebook RDUK, gan gefnogi gwarcheidwaid cŵn sy’n ymateb yn ymosodol ac rwy’n lwcus i weithio gyda chydweithwyr gwych yno. Rwy’n falch iawn o fod yn Hyfforddwr Cymeradwy ar gyfer yr elusen gŵn wych Dogs Helping Kids, ac ar gyfer DogAID ac i fod yn ymddiriedolwr Sefydliad Achub Daeargwn Bedlington.

Mae’n rhaid i aelodau APDT (DU) ac INTO Dogs Association ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus rheolaidd er mwyn parhau i fod yn aelod, sy’n golygu ein bod yn gweithio gyda gwybodaeth dda o ymchwil cyfredol, sgiliau ymarferol ac offer. Wedi dweud hynny, y prif rai sy’n fy nysgu yw’r tri chi rwy’n berchen arnynt!

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn maeth, yn enwedig yn y ffordd y mae’n effeithio ar ymddygiad anifeiliaid.

Accreditations

 • RVN (Nyrs Filfeddygol)
 • Tystysgrif C & G mewn Maethiad Anifeiliaid Bach
 • Cymdeithas INTO Dogs
 • Cymdeithas Hyfforddwyr Cŵn Anwes y DU: Aelod Rhif 00743

Morag Sutherland

I see myself as firstly an “interpreter” for the pet I am asked to help and a teacher for the humans involved. I am a Registered Veterinary Nurse, (important as often there are health issues involved in animals’ behaviour) and have been a member of the Association of Pet Dog Trainers (UK) since 2003 and an assessor for prospective new members since 2016.  I am thrilled to have been accepted as a member of the Association of INTO Dogs in May 2019 as the ethos of this organisation so closely matches my own.

In 2017, I was asked to be an Authorised Trainer for the RDUK Facebook group, supporting guardians of reactive dogs and I’m lucky to work with some fantastic colleagues there. I am very proud to be an Approved Trainer for the wonderful charity Dogs Helping Kids, and for DogAID and to be a trustee of the Bedlington Terrier Rescue Foundation .

APDT (UK) and the Association of INTO Dogs members are obliged to undertake regular continuing professional development in order to remain a member, which means we are working with good knowledge of current research, practical skills and equipment. That said, my main teachers are my own three dogs !

I have a special interest in nutrition for dogs and horses, particularly in how it affects their behaviour.

Accreditations

 • RVN (Veterinary Nurse)
 • C&G Certificate in Small Animal Nutrition
 • Association of INTO Dogs
 • Association of Pet Dog Trainers UK: Member no. 00743

Liz Lannie

Mae Liz hefyd yn Nyrs Filfeddygol Gofrestredig. Mae ganddi radd mewn seicoleg, diploma ôl-radd mewn Cwnsela Ymddygiad Anifeiliaid Anwes ac mae hefyd yn aelod o APDT (UK).  Mae Liz hefyd yn aelod o INTODogs.

Mae Liz wedi gweithio ers blynyddoedd lawer mewn canolfannau achub mewn amryw o swyddi, ac mae’n cynnig yr arbenigedd, y ddealltwriaeth a’r cydymdeimlad hwn i’w chleientiaid heddiw.

Mae ganddi deulu ifanc yn ogystal â llawer o anifeiliaid (cŵn, cathod, adar, ymlusgiaid a chwningod!) ac felly mae’n gweithredu fel ymgynghorydd i Gelert ar hyn o bryd.

Rydym yn treulio oriau yn trafod DPP diweddar, yn cyfnewid gwybodaeth yr ydym wedi’i darllen neu wedi’i chael gan gydweithwyr ac yn ymarfer ar ein hanifeiliaid anwes ein hunain!

Accreditations

 • RVN (Nyrs Filfeddygol)
 • BSc (Anrhydedd) Seicoleg
 • Diploma Ôl-radd Cwnsela Ymddygiad Anifeiliaid Anwes
 • Cymdeithas Hyfforddwyr Cŵn Anwes y DU: Aelod Rhif 00986
 • Cymdeithas Aelodau INTODogs

Liz Lannie

Liz is also a Registered Veterinary Nurse. She has a degree in psychology, a postgraduate diploma in Companion Animal Behaviour Counselling and is also an APDT(UK) member.  Liz has recently been accepted for membership of INTODogs.

Liz has worked for many years in rescue centres in a variety of capacities, and brings this expertise, understanding and compassion to her clients today.

She has a young family as well as many animals (dogs, cats, birds, reptiles and rabbits !) and so currently acts as a consultant for Gelert.

We spend many hours discussing recent CPD, exchanging information we have read or gained from colleagues and practising on our own pets!

Accreditations

 • RVN (Veterinary Nurse)
 • Psychology BSc (Hons)
 • PG Dip Companion Animal Behaviour Counselling
 • Association of Pet Dog Trainers UK: Member no. 00986
 • Association of INTODogs Member

Stori Gelert

Daw ein henw o hen chwedl Gymreig am dywysog a’i hoff gi hela.  Wrth hela, sylweddolodd y tywysog nad oedd ei gi yno a phan gyrhaeddodd adref gwelodd y ci wrth grud ei fab bach wedi troi â’i ben i waered, a gwaed dros y babi a’r ci.  Lladdodd y ci, gan feddwl ei fod wedi lladd y baban, yna darganfu’r babi’n ddiogel a chorff marw blaidd gerllaw.

Teimlwn fod y stori hon yn cynrychioli sut mae ein cŵn yn cael eu camddeall yn aml ac mae’n cyd-fynd â’n nod o ddeall ymddygiad ac anghenion ein hanifeiliaid anwes yn well.

Gan ein bod wedi gweithio mwy gyda rhywogaethau eraill, rydym yn sylwi bod yr un camddealltwriaethau’n berthnasol ac yn arwain at anawsterau yn y berthynas rhwng yr anifail anwes a’r perchennog. Yn aml, mae deall PAM fod eich anifail anwes yn gwneud rhywbeth yn help mawr!

The Gelert Story

Our name comes from an old Welsh tale of a prince and his favourite hunting dog.  The prince missed his dog on a hunt and arrived home to find the dog with his baby son’s cot upside down, covered in blood.  He killed the dog, thinking he killed the baby, then discovered the baby safe and the dead body of a wolf nearby.  We feel this represents how our dogs are so often misunderstood and fits our goal to increase understanding of our pets’ behaviour and needs.

As we have worked more with other species, the same misunderstandings apply and result in difficulties in the relationship between pet and owner. Often, simply understanding WHY your pet is doing something helps enormously!