Archebu Apwyntiad

YMDDIHEURWN ni achos ein calendr archebu ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Mae pobl ein gwefan yn ceisio ei thrwsio, ond am y tro, byddwn ni’n cysylltu â chi pan fyddwn ni’n derbyn eich holiadur wedi’i gwblhau i drefnu i ddod at ein gilydd. Bydd eich apwyntiad ar brynhawn dydd Mawrth neu ddydd Sadwrn oni bai bod y rhain wedi’u harchebu’n llawn yn barod.

Os ydw i eisoes wedi’ch gweld chi ar gyfer ymgynghoriad cychwynnol, dewiswch eich dyddiad/au o’r calendr isod (gan gofio ei bod yn rhatach archebu bloc o 4) a rhoi rhai manylion sylfaenol er mwyn i mi fod yn hollol glir pwy ydych chi!
Pan fydd yr holl ddyddiadau sydd ar gael yn cael eu bwcio mewn mis, ychwanegir mwy.

Cliciwch Cyflwyno ar ôl ei gwblhau i anfon y wybodaeth atom.

Yna, byddaf yn cysylltu cyn gynted â phosibl i gadarnhau eich archeb.

Gwybodaeth Bwysig i Gleientiaid Newydd

Os hoffech fy ngweld ar gyfer ymgynghoriad cychwynnol, dechreuwch drwy lenwi a dychwelyd yr holiadur yma.  Pan fyddwch wedi derbyn cydnabyddiaeth ein bod wedi’i dderbyn, dewiswch eich diwrnod ac amser o’r dyddiadur ar-lein.

Os ydych yn siarad Cymraeg, ac yn barod i adael i mi ymarfer fy Nghymraeg yn ystod eich ymgynghoriad, byddaf yn ad-dalu 15% o’ch ffi.

Book an Appointment

WE APOLOGISE that our booking calendar isn’t working at present.  Our website people are trying to fix it, but for now, we will contact you when we receive your completed questionnaire to arrange to get together.  Your appointment will be on a Tuesday or Saturday afternoon unless these are already fully booked.
If I have seen you already for an initial consultation, then please select your preferred date/s from the calendar below (remembering it’s cheaper to book a block of 4) and provide some basic details so I am 100% clear who you are !
When all available dates are booked in a month, more will be added.

Click Submit once completed to send the information to us.

I’ll then be in touch asap to confirm your booking.

Important Information for New Clients

If you would like to see me for an initial consultation, please start by completing and returning the questionnaire here.  When you have received acknowledgement that we have received it, then please choose your preferred day and time from the on line diary.

If you are a Welsh speaker, and are willing to let me practise my Welsh during your consultation, I will refund 15% of your fee.

<2020> November
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Oct 26
Unavailable
Oct 27
1 available
Oct 28
Fully Booked
Oct 29
Fully Booked
Oct 30
Unavailable
Oct 31
Unavailable
1
Unavailable
2
Unavailable
3
2 available
4
Fully Booked
5
Fully Booked
6
Unavailable
7
2 available
8
Unavailable
9
Unavailable
10
Fully Booked
11
Fully Booked
12
Fully Booked
13
Unavailable
14
Fully Booked
15
Unavailable
16
Unavailable
17
Unavailable
18
Unavailable
19
Unavailable
20
Unavailable
21
Unavailable
22
Unavailable
23
Unavailable
24
Fully Booked
25
Fully Booked
26
Fully Booked
27
Unavailable
28
Fully Booked
29
Unavailable
30
Unavailable
Dec 1
Fully Booked
Dec 2
Fully Booked
Dec 3
Fully Booked
Dec 4
Unavailable
Dec 5
Fully Booked
Dec 6
Unavailable
-Available
-Booked
-Unavailable

Your Chosen Date

Please select your preferred appointment date and time from the calendar.

Booking Details